quick menu
门诊预约
预约
健康检查
健康检查
医务人员
设施
设施(VIP病房和患者服务)
本中心向国际患者提供广泛的不同层次的服务,包括从简单的门诊服务到最复杂的手术.我院现代化而舒适的设施及员工和医护团队将确保您住院期间安全无忧.
  • VIP病房
  • 国际患者休息室
KUIMS.#149, SANGIL-DONG, GANGDONG-GU, SEOUL, KOREA 134-727 TEL)+82-2-440-7304 / 82-2-440-6432, FAX)+82-2-440-6434,E-MAIL)kuims1@gmail.com
copyright(c) 2015 Kyung Hee University International Medical Service